کوریکولوم های آموزشی، متناسب با امکانات دانشگاههای علوم پزشکی طراحی شوند