تدوین آیین نامه جدید برای دانشجویان کارشناسی/هیات امنای دانشگاه تعیین کننده شهریه هستند