جشنواره مقاومت برای تشویق مبارزان در برابر استکبار جهانی و تروریست ها بسیار مهم است

نویسنده و کارگردان این فیلم گفت: این جشنواره که درباره جریان مقاومت و ایستادگی دربرابر استکبار است، به افراد مختلف این راه را نشان می دهد.