جشنواره مقاومت برای تشویق مبارزان در برابر استکبار جهانی و تروریست ها بسیار مهم است