گاف دوباره گری جانسون هنگام انجام مصاحبه انتخاباتی