بهای نفت کاهش یافت

انتشار جزئیات اندک در خصوص توافق اوپک و تردید درباره اجرای آن موجب شد بهای نفت کاهش یابد.