روسیه: گزینه عملیات نظامی مشترک با ترکیه در سوریه روی میز است