پیروزی ووشوکاران ایران در آغاز مسابقات جهانی جوانان