افتتاح ۷۳۰ پروژه ارتباطی با سرمایه‌گذاری ۸۰۰ میلیارد ریال