میانگین میزان مصرف پهنای باند اینترنت افزایش یافته است