توقف درگیری‌ها و ارسال کمک‌های بشردوستانه به سوریه