وعده‌های امیدوارکننده برای ساخت «به کودکان شلیک نکنید»