نوزادی با ترکیب ژن سه والد و به روش جدید متولد شد

دانشمندان آمریکایی بوسیله‌ی روشی جدید و با استفاده از ژن سه والد، موفق به متولد کردن نوزادی واحد شدند.