بلومبرگ: عربستان بهای بیشتر نفت را به میزان تولید دلخواه ترجیح داد