فوربز: سرانجام اوپک چراغ سبز نشان داد؛ اما آیا دیر نشده است؟

نشریه فوربز در گزارشی به چراغ سبز اعضای اوپک برای بررسی طرح فریز نفتی پرداخت.