فوربز: سرانجام اوپک چراغ سبز نشان داد؛ اما آیا دیر نشده است؟