رویترز بر «بی‌‌طاقت شدن» قانونگذاران آمریکایی در قبال عربستان سعودی تاکید کرد