پیام سوگوارانۀ وزیر خارجۀ بحرین برای مرگ شیمون پرز