دانش بنیان کردن اقتصاد یکی از ماموریت های اساسی جهاد دانشگاهی

ارتقای فناوری و بهره وری عوامل تولید از طریق دانش بنیان از اهداف اصلی جهاد دانشگاهی است.