تنها عکس ایران از بازی شیراک

از بازی تیم ملی ایران مقابل شیراک عکس و خبر خاصی به بیرون مخابره نشده است.