نیروی هوایی ارتش آماده‌تر از گذشته از استقلال و کیان کشور دفاع خواهد کرد

جانشین فرمانده نهاجا گفت: نیروی هوایی ارتش امروز با اتحاد با دیگر بخش‌های نیروهای مسلح به مراتب آماده تر از گذشته از استقلال و کیان کشور دفاع خواهد کرد.