جمشید آموزگار؛ تکنوکراتی که شاه را نجات نداد

در آن مقطع شاه به یک سیاست مدار زیرک نیاز داشت نه یک مهندس هیدرولیک با ویژگی های تکنوکراتیک. این کاستی هم با «دکتر» خواندن او قابل رفع نبود.