در ساحت مولانا دست به کاری جز عاشقی نمی توان زد!

مولانا در آثار خود همواره انسان را به آستانه الهیت و عشق الهی دعوت می کند.