امروز؛ سرقت مسلحانه از بانکی در تهران به خاطر ۲ میلیون