آغاز به کار پنجمین مدرسه کودکان کار در پایتخت/ تحصیل و مهارت آموزی کودکان کار پیگیری می شود

شهردار تهران گفت: امروز شهرداری تهران جمعیت زیادی از این افراد را سازماندهی کرده و در زمینه آموزش، توانمند سازی و مخصوصا تحصیل آنها اقدام می کند.