آغاز به کار پنجمین مدرسه کودکان کار در پایتخت/ تحصیل و مهارت آموزی کودکان کار پیگیری می شود