رزمایش امروز در خلیج فارس، در پاسخ به تهدید آمریکا علیه ایران از ناحیه دریاست

فرمانده نیروی دریایی سپاه گفت: رزمایش امروز، در پاسخ به تهدید آمریکا علیه ایران از ناحیه دریاست.