رزمایش امروز در خلیج فارس، در پاسخ به تهدید آمریکا علیه ایران از ناحیه دریاست