در خلیج فارس به دنبال امنیت هستیم نه آشوب/تمام شناورهای ما ساخت داخل هستند