شمخانی: پاسخ هر متجاوزی را با قدرت خواهیم داد

دبیر شورای‌ عالی امنیت ملی با بیان اینکه ما همیشه ملت صلح‌طلبی بوده و هستیم، گفت: صلح‌طلبی به معنای ظلم‌پذیری نیست و پاسخ هر متجاوزی را با قدرت خواهیم داد.