وزیر کشور: مخالف برخورد با متخلفان نیستیم اما باید مکانیزمی برقرار شود؛ زیرا این افراد نمایندگان نظام هستند