بهره برداری از تصفیه خانه دریاچه شهدای خلیج فارس طی یک ماه آینده