«ساحل امن» در مرحله صداگذاری و موسیقی

«ساحل امن» جدیدترین اثر بلند سنمایی کرامت پورشهسواری است که این روزها مزاحل فنی خود را پشت سر می گذارد.