وزیر کار: کشور برای رسیدن به توسعه اقتصادی تنها ۵ تا ۱۰ سال فرصت دارد