نشست مشترک مطبوعاتی رؤسای مجالس ایران و کنیا سوم مهر برگزار می‌شود