حزب اعتدال و توسعه برای تقویت ائتلاف فراگیر حضوری فعال خواهد داشت