دی میستورا: از سرگیری مذاکرات سوریه امری دشوار است