دولت کنونی انگلیس، بی‌سیاست و بی‌برنامه‌ است

یکی از وزرای سابق دولت انگلیس با انتقاد شدید از نخست وزیر کنونی و عملکرد آن در «برگزیت» گفت که نخست‌وزیر، دولتی بی برنامه را اداره می‌کند.