اتصال ۲۹۸ روستای استان قزوین به اینترنت پرسرعت

همزمان با سفر رئیس جمهوری و هیئت دولت به استان قزوین؛ ۲۹۸ روستای این استان به اینترنت پرسرعت متصل شدند.