دولت به جای پاسخ به رسانه‌های منفی‌باف، کار خود را می‌کند