از نظر اکثر آمریکایی‌ها، کلینتون در مناظره اول پیروز شد