دفاع از تولید و توزیع تریاک در افغانستان

معاون مبارزه با مواد مخدر وزارت کشور افغانستان گفت: نتیجه حضور ۱۵ ساله نظامیان خارجی در افغانستان به افزایش چشمگیر کشت خشخاش و قاچاق مواد مخدر منجر شده است و آمار معتادان در این کشور نیز در یک دهه اخیر سه برابر شده است .۱۵:۰۰ – ۱۳۹۵ پنج شنبه ۸ مهر