عملکرد سه ماهه نخست اقتصاد ایران و برآورد رشد اقتصادی ۹۵

مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی ضمن ارزیابی عملکرد سه ماهه اول سال جاری، برآورد خود را از رشد اقتصادی سال ۱۳۹۵ ارائه کرد.