«جان جهان»؛ باز هم برایمان بخوان!

شاید اصلا تعامل و رابطه دوسویه شجریان با نظام بود که باعث خشم بعضی‌ها از جمله شاملو شد و با وجود اینکه یک کار مشترک هم با او داشت، در یکی از سخنرانی‌هایش هرچه از دهانش در می آمد نثار موسیقی سنتی کرد و از شجریان هم بد گفت.