بیش از ۹۵ درصد صنایع آبی و برقی در داخل کشور تولید می‌شود

وزیر نیرو گفت: در حال حاضر بیش از ۹۰ تا ۹۵ درصد تجهیزات مورد نیاز در صنایع آب و برق در وزارت نیرو به دست صنعتگران و تولید کنندگان داخل کشور تولید می‌شود.