بیش از ۹۵ درصد صنایع آبی و برقی در داخل کشور تولید می‌شود