اکران «نقطه کور» پس از محرم و صفر/ جایگاه ویژه این فیلم در زندگی هنری گلستانه

مهدی گلستانه از زمان اکران آخرین ساخته سینمایی اش تا نقطه قوت آن در جذب مخاطب گفت.