اکران «نقطه کور» پس از محرم و صفر/ جایگاه ویژه این فیلم در زندگی هنری گلستانه