اشخاص فاسد و فاسق معرفی شده و به آن ها جایزه داده می شود/ دشمن فعالیت خود را بر دانشگاه‌ها متمرکز کرده است