گزارش منابع اسپانیایی/ حادثه برای هواپیمای رونالدو در بارسلونا

دوشنبه گذشته برای هواپیمای اختصاصی رونالدو در فرودگاه ال پرات بارسلونا حادثه کوچکی رخ داد.